Servicii protectia muncii Constanta - echipament protectie.Serviciu extern protectia muncii Constanta

Serviciu extern protectia muncii Constanta SSM

Activitatea de serviciu extern protectia muncii SSM presupune:

I. Prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

 1. Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca şi mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
 2. Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 3. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate înmuncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
 4. Propunerea atribuţiilor şi raspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, ce revin lucrătorilor,corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 5. Verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, ainstrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
 6. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniulsecurităţii şi sănătăţii în munca;
 7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentrufiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
 9. Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şiasigurarea ca toţi lucrătorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 10. Evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;
 11. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în munca, stabilirea tipului de semnalizarenecesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de munca;
 12. Evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este necesară autorizareaexercitării lor;
 13. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 14. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilorşi/sau control psihologic periodic;
 15. Monitorizarea functionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum şi ainstalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de munca;
 16. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum şi asistemelor de siguranta;
 17. Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelorconstatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 18. Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b)din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot şi santiere temporare şi mobile;
 19. Evidenta echipamentelor de munca şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, incercarile periodiceale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca;
 20. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şiîntocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;
 21. Urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuiriilor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
 22. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177;
 23. Întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;
 24. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, înconformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. D) din lege;
 25. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetăriievenimentelor;
 26. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul demedicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
 27. Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în caremai mulţi angajatori isi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de munca;
 28. Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
 29. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor îndomeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 30. Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cualţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
 31. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.
 32. Evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercărileperiodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
 33. Alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

II. CERCETAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA

Conducătorul Serviciului Extern de Prevenire și Protecție va întocmi dosarul de cercetare – conform HG 955/2010, va  efectua nota de constatare, va fotografia locul evenimentului, va lua declaratii de la accidentat, martor, va mentine legatura cu  Autoritatile implicate, va dispune masuri de prevenire a evenimentelor prin prelucarea procesului verbal de cercetare cu toti   lucratorii unitatii. Cercetarea accidentelor de munca se va finaliza cu un dosar care va cuprinde toate informatiile si  documentele prevazute in HG 955/2010-articolul 122, alin. 1.

Activitatea de serviciu extern protectia muncii in domeniul situatiilor de urgenta presupune:

 1. Elaborarea actelor de autoritate:
 • Dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
 • Dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis;
 • Dispozitie privind reglementarea fumatului;
 • Dispozitie privind organizarea instruirii personalului;
 • Dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva  incendiilor, conform legii;
 • Masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
 • Propunerea de clauze la contracte/conventii,cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva  incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza(la solicitarea in scris a  beneficiarului);
 • Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea atributiilor salariatilor la locurile de munca;
 1. Instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență (aparare impotriva incendiilor,protectie civila,situatii deurgenta);
 2. Participarea la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul operatorului economic;
 3. Controlul aplicarii normelor de aparare împotriva incendiilor în domeniul specific;
 4. Propunerea de dotare cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protecțiespecifice;
 5. Îndrumarea și controlul activității de apărare împotriva incendiilor;
 6. Întocmirea semestrial a raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor prezentarea acestuiaconducerii;
 7. Verificarea efectuării instructajelor si a consemnarii acestora în fişele individuale de instruire;
 8. Instruirea, pregatirea si verificarea anuala a lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta;
 9. Asistenţă la întocmirea documentaţiilor pentru aviz sau autorizaţie P.S.I.;
 10. Asistenţă pentru stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 11. Întocmirea planului de evacuare;
 12. Întocmirea necesarului de formulare tipizate (fisele de instruire, planuri de evacuare, etc);
 13. Întocmirea planului de intervenție;
 14. Întocmirea fișei Obiectivului;
 15. Asistenţă pentru organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca.

Asistenta pentru serviciile medicale de medicina muncii: 

 1. Examenul medical la angajarea în muncă;
 2. Examenul medical de adaptare;
 3. Examenul medical periodic;
 4. Examenul medical la reluarea activităţii;
 5. Servicii de promovare a sănătăţii la locul de muncă.
 6. Asistenta pentru încheierea contractului cu un serviciu de medicina muncii

Pentru mai multe detalii va rugăm să ne lasati un mesaj sau sa ne sunati la numarul de telefon 0722.685.476

Serviciile noastre

Protectia muncii

Aflati mai multe

Situatii urgenta

Aflati mai multe

Resurse umane

Aflati mai multe

Tarifele noastre

Aflati mai multe